Polanski & Partners

Voorwaarden

Wanneer Polanski & Partners een bemiddelingstraject voor een kandidaat succesvol afrondt, zal er een detacheringsovereenkomst met overname worden gehanteerd:
- Op basis van een omrekenfactor van het bruto uurloon, op basis van een werkweek van 38 uur
- Kosteloze overname na 2000 gewerkte uren
- Tarief exclusief reis- en overige onkosten en/of leaseauto (optioneel)
- Professionele online backoffice en vast contactpersoon vanuit Polanski & Partners
- Benodigde certificeringen en verzekeringen

Wij zullen u een inleenovereenkomst sturen met daarin onder anderen de volgende voorwaarden:

Het aangaan van een arbeidsverhouding met een kandidaat
a) Uw organisatie (vanaf nu: Opdrachtgever) is uitsluitend gerechtigd een dienstverband aan te gaan met de kandidaat indien de kandidaat minimaal 2000 gewerkte uren aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
b) De Opdrachtgever brengt Polanski & Partners BV direct schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen om met de kandidaat een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dit voornemen gevolg te geven.
c) De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met de kandidaat indien en voor zover de kandidaat de arbeidsovereenkomst met Polanski & Partners BV niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft en indien en voor zover de Opdrachtgever de opdracht met Polanski & Partners BV niet rechtsgeldig kan doen eindigen dan wel beëindigd heeft.
d) Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de kandidaat voor dezelfde of een andersoortige functie vóórdat de minimale afname - zoals vermeld in lid 1 van dit artikel - is bereikt, blijft op de Opdrachtgever de verplichting rusten om het verschuldigde ten bedrage van het Opdrachtgeverstarief over de resterende minimale afname te voldoen aan Polanski & Partners BV. Het verschuldigde over de resterende minimale afname wordt als volgt berekend: 2000 te werken uren minus het aantal uur dat de kandidaat reeds ter beschikking is gesteld aan de Opdrachtgever. Hiernaast is de Opdrachtgever eveneens een boete verschuldigd ten bedrage van 25% van het opdrachtgeverstarief over de resterende minimale afname.
e) Indien de terbeschikkingstelling is beëindigd vóórdat de minimale afname zoals vermeld in lid 1 van dit artikel is bereikt, is de Opdrachtgever het in lid 4 van dit artikel genoemde verschuldigde bedragen eveneens verschuldigd in het geval de Opdrachtgever een arbeidsverhouding – al dan niet rechtstreeks en al dan niet op verzoek van de kandidaat - wenst aan te gaan met de kandidaat:
- Binnen twaalf maanden nadat de ter beschikkingstelling is beëindigd – dan wel door de Opdrachtgever dan wel door de kandidaat -, dan wel;
- Binnen twaalf maanden nadat besloten is door de Opdrachtgever dan wel de kandidaat dat de terbeschikkingstelling geen doorgang zal vinden.
In deze gevallen is de Opdrachtgever de vergoeding en de boete altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Polanski & Partners BV in contact is gekomen met de medewerker. Ook in het geval de kandidaat in deze gevallen rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert.
f) Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een kandidaat verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de kandidaat; het laten ter beschikking stellen van de betreffende kandidaat aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); het aangaan van een arbeidsverhouding door de kandidaat met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
g) Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder kandidaat tevens verstaan: de aspirant-kandidaat die bij Polanski & Partners BV is ingeschreven; de (aspirant-)kandidaat die is voorgesteld aan de Opdrachtgever; de kandidaat wiens terbeschikkingstelling maximaal 12 maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
h) Het bepaalde in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden van Polanski & Partners BV is eveneens van toepassing op de door de Opdrachtgever op grond van dit artikel verschuldigde bedragen.

Algemene Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de meest recente versie onze algemene voorwaarden in aanvulling op de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de ABU, voor zover in deze overeenkomst daarvan niet schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

Verder geldt dat:

- Alle gegevens verkregen uit de samenwerking met Polanski & Partners alsmede gegevens van kandidaten, welke enkel met hun toestemming zijn verstrekt, dienen als strikt vertrouwelijk en discreet behandeld te worden.
- Alle gegevens van kandidaten die door Polanski & Partners zijn aangeboden blijven eigendom van Polanski & Partners. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Polanski & Partners voorgestelde kandidaten zelfstandig en rechtstreeks te benaderen gedurende 1 jaar nadat Polanski & Partners een kandidaat heeft voorgesteld.
- Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
- In deze bemiddelingsovereenkomst wordt onder Polanski & Partners verstaan de besloten vennootschap Polanski & Partners B.V. in Amersfoort, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241540.

Met vriendelijke groet,
Polanski & Partners BV

Polanski & Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.