Polanski & Partners

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

POLANSKI & PARTNERS
VOOR ZOWEL
HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKNEMERS (‘DETAVAST’/ UITZENDEN) 
ALS 
WERVING&SELECTIE (‘W&S’/ARBEIDSBEMIDDELING)
Versie: 18 augustus 2023 

HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1
DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1        Polanski: Polanski & Partners Professionals B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, Handelsregisternummer: 86711024, zijnde de rechtspersoon die ofwel 1) Werknemers aan een Inlener ter beschikking stelt voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid conform Hoofdstuk 2 en 2A van deze algemene voorwaarden, ofwel 2) die ten behoeve van een Opdrachtgever, een werkzoekende, dan wel beiden, Arbeidsbemiddeling verricht, waarbij de totstandkoming van een Rechtstreeks Dienstverband tussen de Opdrachtgever en de werkzoekende wordt beoogd conform Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden.
1.2        Werknemer: de natuurlijke persoon die in dienst van Polanski werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder toezicht en leiding van de Inlener.
1.3        Inlener: de Opdrachtgever, voor zover aan deze (rechts)persoon Werknemers ter beschikking worden gesteld door Polanski voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met de Inlener gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.
1.4        Inleenovereenkomst: ook wel ‘detavast’-overeenkomst, zijnde de overeenkomst tussen Polanski en de Inlener Werknemer ter zake de ter beschikkingstelling van een Werknemer voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder toezicht en leiding van de Inlener.
1.5        Inlenerstarief: het bedrag per tijdseenheid dat de Inlener aan Polanski verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de Werknemer. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de dienstverlening van Polanski.
1.6        Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Werknemer door Polanski ter beschikking wordt gesteld aan de Inlener om krachtens een door deze met Polanski gesloten Inleenovereenkomst arbeid te verrichten, ten behoeve en onder toezicht en leiding van die Inlener.
1.7        Arbeidsbemiddeling: ook wel ‘Werving & Selectie’ of ‘W&S’, zijnde de uitvoering van de Arbeidsbemiddelingsovereenkomst door Polanski, waarbij laatstgenoemde werkzaamheden verricht gericht op de totstandkoming van een Rechtstreeks Dienstverband tussen de Opdrachtgever en de werkzoekende (Kandidaat);
1.8        Rechtstreeks Dienstverband: het door de Opdrachtgever met de Werknemer of Kandidaat aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, alsmede het door de Opdrachtgever laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer of Kandidaat door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) en/of het aangaan van een vorenbedoelde arbeids-/rechtsverhouding door de Werknemer of Kandidaat met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW), dit alles ongeacht de functie en ongeacht de vacature waarvoor een Werknemer of Kandidaat oorspronkelijk door Polanski ter beschikking is (zou worden) gesteld resp. is aangedragen. 
1.9        Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Polanski, zijnde iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een opdracht verleent aan Polanski, met Polanski een Inleenovereenkomst aangaat, met Polanski een Arbeidsbemiddelingsovereenkomst aangaat, dan wel met Polanski een andere overeenkomst aangaat en/of aan wie een Kandidaat is voorgesteld; 
1.10    Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Arbeidsbemiddelaar en een Opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder artikel 1.7 genoemde diensten.
1.11    NBBU-cao: de NBBU-cao voor Uitzendkrachten die geldt voor ondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
1.12    Kandidaat: iedere natuurlijke persoon, die door Polanski en/of Polanski aan Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie Opdrachtgever via Polanski en/of Polanski in contact is gekomen met het oog op ófwel het (potentieel) inlenen van die Kandidaat (door Opdrachtgever of een door haar aan te wijzen derde ófwel het (potentieel, na eventuele Arbeidsbemiddeling) aangaan van een Rechtstreeks Dienstverband met die Kandidaat; 
1.13    Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Werknemers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke Werknemers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van-, opdracht aan- en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen met Polanski, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2        De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Polanski gesloten overeenkomst in te stemmen.
2.3        Alle aanbiedingen van Polanski, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2.4        Op iedere overeenkomst met Polanski zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van enige andere voorwaarden – waaronder die van opdrachtgever – wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en is tussen Polanski en Opdrachtgever uitgesloten.
2.5        Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten Inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

ARTIKEL 3
TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST MET POLANSKI

3.1        Er komt een overeenkomst (waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn) tot stand tussen Opdrachtgever en Polanski, zodra Opdrachtgever (mondeling dan wel schriftelijk) heeft ingestemd met een voorstel van Polanski ter zake een Kandidaat, waaronder in ieder geval – doch niet uitsluitend – wordt verstaan: het versturen van een CV van een Kandidaat met diens gegevens en/of het door de Opdrachtgever uitnodigen van een Kandidaat voor een (sollicitatie-/kennismakings)gesprek.
3.2        Iedere Kandidaat wordt in beginsel aangedragen op basis van ‘Detavast’ (met het oogmerk een Inleenovereenkomst aan te gaan waarbij de Kandidaat als Werknemer ter beschikking wordt gesteld aan de Inlener), tenzij uitdrukkelijk een ander soort overeenkomst wordt beoogd. 
3.2     Indien een aangedragen Kandidaat reeds bekend is bij de Opdrachtgever – en daarom van mening is dat geen vergoeding verschuldigd zou zijn wanneer een Rechtstreeks Dienstverband aangegaan zou worden – dient de Opdrachtgever dit binnen twee (2) werkdagen kenbaar te maken bij Polanski, zulks op straffe van verval van recht. De bewijslast hiervan ligt volledig bij Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever onvoldoende aan kan tonen dat de Kandidaat reeds bekend was – anders dan via (direct of indirect) Polanski – gelden de bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort, waaronder artikel 16 en 24 voor wat betreft (het aangaan van een Rechtstreeks Dienstverband met) de betreffende Kandidaat.
3.3        Een Inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Inlener of doordat Polanski feitelijk Werknemers ter beschikking stelt aan de Inlener. De specifieke voorwaarden waaronder de Werknemer door Polanski ter beschikking wordt gesteld aan de Inlener zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden of – indien daarvan is afgeweken – in de Inleenovereenkomst.
3.4     Een wijziging of aanvulling van de Inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Polanski schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 4
WIJZE VAN FACTURERING

4.1    De facturen van Polanski zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd op de ingevulde en door de Inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, het Inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten.
4.2    De Inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij anders overeengekomen. De Inlener is aansprakelijk voor de schade die Polanski lijdt, indien de Inlener niet op deugdelijke wijze uitvoering geeft aan de verplichtingen in onderhavig lid, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen de bestuurlijke boete op grond van artikel 18b lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Inlener zal Polanski in dit kader vrijwaren en volledig schadeloos stellen.
4.3    Bij verschil tussen de bij Polanski ingeleverde tijdverantwoording en de door de Inlener behouden gegevens daarvan, geldt de bij Polanski ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Inlener het tegendeel aantoont.
4.4    Als de Werknemer de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Polanski het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Werknemer, tenzij de Inlener aantoont dat de door de Inlener gehanteerde tijdverantwoording correct is.
4.5    Als de Inlener niet aan haar verplichtingen van artikel 4.2 voldoet en/of niet binnen veertien (14) dagen een correcte en geaccordeerde tijdverantwoording verstrekt, kan Polanski de tijdverantwoording bindend vaststellen, op grond van de opgave van de Werknemer of – ter keuze van Polanski – op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden en overeengekomen arbeidsduur van de Werknemer. 
4.6 In geval van Arbeidsbemiddeling, zal Polanski een factuur versturen zodra Opdrachtgever (dan wel een derde verbonden in een groep met- of dochter-/moedermaatschappij van Opdrachtgever) een Rechtstreeks Dienstverband met de Kandidaat is aangegaan. 
4.6    Voor alle facturen van Polanski geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. De Opdrachtgever zal alle facturen, zonder enige inhouding, tijdig betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich op verrekening of opschorting te beroepen. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde- of door Polanski gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld. 
4.7    Indien Polanski beschikt over een G-rekening kan de Inlener Polanski verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat de Inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
4.8    Op eerste verzoek van Polanski zal de Inlener een schriftelijke machtiging verstrekken aan Polanski om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van de Inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

ARTIKEL 5
BETALINGSVOORWAARDEN

5.1    Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Polanski werken voor de Opdrachtgever bevrijdend.
5.2    Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Inlener aan de Werknemer, is niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Polanski niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
5.3    Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen veertien (14) dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Polanski kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
5.4    Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is de Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente verschuldigd aan Polanski van 1,5% per maand over het factuurbedrag.
5.5    Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de werkelijke kosten van rechtskundige bijstand (in afwijking van het door rechtbanken gehanteerde ‘liquidatietarief’) daaronder begrepen, die Polanski moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Polanski, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op 15% van de hoofdsom.
5.6    Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Inlener daartoe - naar de mening van Polanski - aanleiding geeft, is de Inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Polanski:
a.    een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden te verstrekken; en/of
b.    een voorschot te verstrekken; en/of
c.    afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Polanski, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.
    De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de Inlener.
5.7    Ingeval de Inlener geen gehoor geeft aan een verzoek van Polanski als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de Inlener van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien de Inlener in verzuim verkeert, dan is Polanski gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Inleenovereenkomst op te schorten dan wel de Inleenovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Polanski een schadevergoeding verschuldigd is aan de Inlener. Alle vorderingen van Polanski worden als gevolg van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 6
ONTBINDING EN GEVOLGEN BEËINDIGING

6.1    Als een partij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij - naast hetgeen in de betreffende overeenkomst eventueel is bepaald - gerechtigd de Inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal, tenzij nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.
6.2    Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a.    de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b.    de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c.    Polanski van de andere partij wordt geliquideerd;
d.    de andere partij haar huidige onderneming staakt;
e.    buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
6.3    Als de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de Inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Polanski nog niet is uitgevoerd. 
6.4    Bedragen die Polanski vóór de ontbinding aan de Inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6.5 Ontbinding, opzegging of andersoortige beëindiging van een overeenkomst tussen Polanski en de Opdrachtgever laat onverlet dat de artikelen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard of bedoeling tussen partijen blijven gelden, onverkort van kracht blijven tussen Polanski en de Opdrachtgever. Dit betreft in ieder geval – doch niet per se uitsluitend – de artikelen: 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17.5 en 24.

ARTIKEL 7
AANSPRAKELIJKHEID

7.1        Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Polanski niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Werknemer, de Inlener of aan zaken dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, verband houdend met een Inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
a.    de terbeschikkingstelling van de Werknemer door Polanski aan de Inlener, ook wanneer mocht blijken dat die Werknemer niet blijkt te voldoen aan de door de Inlener aan hem gestelde vereisten.
b.    eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de Werknemer.
c.    toedoen of nalaten van de Werknemer, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Werknemer.
d.    het zonder schriftelijke toestemming van Polanski doorlenen door de Inlener van de Werknemer.
7.2        Polanski is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of indirecte schade, waaronder in ieder geval (maar niet beperkt tot): bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving.
7.3        Eventuele aansprakelijkheid van Polanski voor enige schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot maximaal:
a.    het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing wordt gelaten. Polanski heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de in haar branche gebruikelijke voorwaarden. Voldoet Polanski niet aan deze verplichting, dan is zij aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat een verzekeraar had uitgekeerd wanneer zij wel aan die verplichting had voldaan;, dan wel;
b.    indien Polanski niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet  uitkeert, het door Polanski gefactureerde bedrag ter zake de specifieke overeenkomst. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Polanski in de maand voorafgaand aan de schademelding bij de Inlener in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat Polanski in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de Inlener volgens de Inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
7.4        De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel en eventuele aansprakelijkheid jegens Polanski zoals verder beschreven in deze algemene voorwaarden. Inlener zal op eerste verzoek een kopie van het polisblad en bevestiging van de dekking verstrekken aan Polanski.
7.5        Inlener vrijwaart Polanski in ieder geval tegen eventuele vorderingen van de Werknemer of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Werknemer of derden.
7.6        De in artikel 7.1 en 7.3 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Polanski.
7.7        Polanski heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Inlener ongedaan te maken, ook wanneer aansprakelijkheid wordt betwist. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Polanski maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. Wanneer komt vast te staan dat Polanski niet aansprakelijk is, komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
7.8     Polanski heeft nimmer een verplichting om binnen een bepaalde tijd een geschikte Kandidaat aan te dragen en kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten van de Opdrachtgever als gevolg van het niet ter beschikking kunnen stellen of in contact kunnen brengen met een geschikte Kandidaat. 

ARTIKEL 8
OVERMACHT

8.1        In geval van overmacht van Polanski zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Polanski onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
8.2        Zodra zich bij Polanski een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
8.3        Onder een overmachtssituatie wordt in ieder geval – doch uitdrukkelijk niet enkel – verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede (overheids- of andere maatregelen als gevolg van) een epidemie of pandemie (ongeacht of de ziekte geldt als een onvoorziene omstandigheid)..
8.4        Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Polanski zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds vóór het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
8.5        Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Inlener is ook na zodanige beëindiging van de Inleenovereenkomst gehouden de door hem aan Polanski verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Polanski te betalen.
8.6        Polanski is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

ARTIKEL 9
GEHEIMHOUDING

9.1        Polanski en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of Inleen- of Arbeidsbemiddelingsovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Inleenovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
9.2     De gegevens van aangedragen Kandidaten vallen uitdrukkelijk onder de geheimhouding van de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 9.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Kandidaten zelfstandig of indirect te benaderen gedurende een jaar nadat de betreffende Kandidaat is voorgesteld. Opdrachtgever erkent en verklaart het belang te erkennen van geheimhouding van de verstrekte gegevens, zowel voor Polanski als de Kandidaat. Opdrachtgever zal in dat kader hoe dan ook nooit contact opnemen met de huidige werkgever van de Kandidaat zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Polanski en/of de Kandidaat en vrijwaart Polanski volledig van alle aanspraken ter zake. 
9.3        Op verzoek van de Inlener zal Polanski de Werknemer verplichten tot geheimhouding omtrent al het-geen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
9.4        Het staat de Inlener vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Inlener informeert Polanski over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Polanski.
9.5        Polanski is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Inlener als ge-volg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

ARTIKEL 10
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1        Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, Inleenovereenkomsten, Arbeidsbemiddelingsover-eenkomsten en/of andere overeenkomsten c.q. rechtsbetrekkingen tussen Polanski en de Opdrachtge-ver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2    Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Polanski en de Opdrachtgever, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht of – slechts indien Polanski daarvoor kiest – de bevoegde rechter in het arrondissement van Opdrachtgever.

ARTIKEL 11
SLOTBEPALINGEN

11.1    Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe be-palingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen. Wijzigingen of aanvullingen op een overeenkomst tussen Polanski en de Opdrachtgever kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
11.2    Polanski is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met de Op-drachtgever over te dragen aan een derde. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polanski, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van eenover-eenkomst over te dragen aan een derde. Deze bepaling heeft zowel verbintenisrechtelijke- als goede-renrechtelijke werking.

HOOFDSTUK 2
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: ALGEMEEN

ARTIKEL 12
HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

12.1    De Werknemer werkt feitelijk onder toezicht en leiding van de Inlener. De Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Polanski heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de Inlener dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. 
12.2    De Inlener zal zonder schriftelijke toestemming van Polanski, de door hem ingeleende Werknemer niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken of in het bui-tenland arbeid laten verrichten. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Polanski gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de Werknemer en/of de Inleenovereenkomst per direct te beëindi-gen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Inlener in rekening te brengen. De Inlener stelt Polanski alsdan volledig schadeloos.

ARTIKEL 13
INHOUD, DUUR EN EINDE VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE ARBEIDSKRACHT(EN)

13.1    De specifieke voorwaarden waaronder de Werknemer aan de Inlener ter beschikking wordt gesteld, worden in de Inleenovereenkomst opgenomen. De terbeschikkingstelling van de Werknemer aan de In-lener wordt aangegaan voor bepaalde tijd (het begin en einde van de terbeschikkingstelling zijn objec-tief vast te stellen) of voor onbepaalde tijd (het einde van de terbeschikkingstelling is niet objectief vast te stellen). Polanski hanteert in beginsel een ‘detavast’-constructie, waarbij de Werknemer na 2.000 ge-werkte uren kosteloos kan worden overgenomen. 
13.2    De Inlener informeert Polanski omtrent de beoogde duur, (wekelijkse of minimaal maandelijkse) ar-beidsomvang en tijdstippen van elke terbeschikkingstelling, op basis waarvan Polanski de aard en de duur van de Uitzendovereenkomst met de Werknemer kan bepalen.
13.3    Als de Inlener, nadat de Werknemer is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Inlener verplicht tot betaling van het Inlenerstarief over ten min-ste drie uren per oproep indien:
a.    een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
b.    er sprake is van een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW.
13.4    Indien een Werknemer reeds is opgeroepen doch op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van de Inlener de arbeid niet kan verrichten of de werktijden worden aangepast, dan zal de In-lener Polanski hiervan in kennis stellen, ten minste vier dagen voorafgaand aan het moment dat de ar-beid aanvang zou vinden. Indien de Inlener dit nalaat en de Werknemer beschikt over een oproepover-eenkomst ex artikel 7:628a BW, dan is de Inlener het Inlenerstarief verschuldigd over het aantal uren verband houdende met de oorspronkelijke oproep waaronder de werktijden.
13.5    Indien de Werknemer beschikt over een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW, dan is Polanski verplicht om de Werknemer na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang inclusief loondoorbetalingsverplichting, waarbij de vaste arbeidsomvang minimaal gelijk is aan de ge-middelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van twaalf maanden. Indien het aanbod door de Werknemer wordt geaccepteerd, dan zal het Inlenerstarief worden berekend over de vaste ar-beidsomvang en niet over het feitelijk aantal gewerkte uren.
13.6    De Inleenovereenkomst kan niet worden beëindigd zolang er Werknemers aan de Inlener ter beschik-king worden gesteld.
13.7    De terbeschikkingstelling voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 kan niet tussentijds beëindigd worden. Indien de Inlener dit toch wenst kan de terbeschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. De Onderneming is alsdan gerechtigd om het Inlenerstarief tot de overeengekomen duur van de ter-beschikkingstelling aan de Inlener in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de Werknemer, tenzij Polanski en de Inlener hieromtrent schrifte-lijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
13.8    Polanski en Inlener maken in de Inleenovereenkomst afspraken over de opzegtermijn van de terbe-schikkingstelling voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 . Hierbij wordt rekening gehouden met de voor Polanski geldende loondoorbetalingsverplichtingen jegens de Werknemer. Is er geen opzegtermijn overeengekomen dan geldt de opzegtermijn als bedoeld in artikel 21.6 van de algemene voorwaarden.
13.9    Indien de Inlener, buiten medeweten van Polanski, een rol heeft gespeeld in het allocatieproces c.q. de werving en selectie van de Werknemer, uit hoofde waarvan de Uitzendovereenkomst converteert in een payrollovereenkomst, dan zal het Inlenerstarief met terugwerkende kracht opnieuw worden vastge-steld. De Inlener is alsdan gehouden om het Inlenerstarief te blijven betalen gedurende de duur van de payrollovereenkomst, zoals overeengekomen tussen Polanski en Werknemer. De Inlener kan de Werkne-mer een arbeidsovereenkomst aanbieden, teneinde de doorlopende betalingsverplichting te laten ein-digen. Polanski zal zich bij een gewenst einde van de terbeschikkingstelling inspannen om de payroll-overeenkomst te beëindigen, dan wel de Werknemer te herplaatsen, waarbij alle bijkomende kosten aan de Inlener zullen worden doorberekend.
13.10    Polanski kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de Werknemer met een Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, de Inlener minimaal vijf weken voor het einde van de Uit-zendovereenkomst verzoeken om aan te geven, of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. De Inlener is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig of niet correct informeren van Polanski leidt ertoe dat de Inlener de kosten verband houdende met de vergoeding aan de Werknemer ex artikel 7: 668 lid 3 BW integraal aan Po-lanski dient te vergoeden.
13.11    Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de Werknemer, dan wel een con-flictsituatie, dan dient de Inlener Polanski daar tijdig van op de hoogte te stellen. Polanski zal alsdan on-derzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost.
13.12    Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Inlener Polanski hieromtrent bij het aangaan van de Inleenovereenkomst, zodat Polanski hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de Inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Polanski verschuldigd het aantal uren zoals overeengekomen in de Inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende Inlenerstarief.
13.13 In aanvulling op hetgeen verder is bepaald in deze algemene voorwaarden heeft voorts te gelden dat:
- Inlener de Werknemer terstond op de hoogte dient te stellen van het eindigen van de Inleenovereen-komst, ongeacht de reden van de beëindiging;
- de Inleenovereenkomst van rechtswege eindigt, wanneer de Uitzendovereenkomst eindigt, zulks on-geacht de reden voor de beëindiging en zonder dat Polanski schadeplichtig is als gevolg van die be-eindiging van rechtswege. Op verzoek zal Polanski zich inspannen om voor vervanging zorg te dragen, waarna een nieuwe Inleenovereenkomst tot stand komt;
- indien de duur van de Inleenovereenkomst afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis of het af-ronden van een project of wanneer de Inlener de Inleenovereenkomst gedurende een overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de Inlener gehouden om Polanski hiervan op de hoogte te stellen zodra de einddatum bekend is. Voldoet de Inlener niet aan deze verplichting, dan is zij jegens Polanski aan-sprakelijk voor alle schade die hiervan het gevolg is.

ARTIKEL 14
INFORMATIEVERPLICHTING INLENER

14.1    De Inlener informeert Polanski tijdig, juist en volledig inzake de arbeidsvoorwaarden als bedoeld in arti-kel 21 van de algemene voorwaarden ex artikel 12a Wet allocatie Werknemers door intermediairs, zodat Polanski het loon van de Werknemer kan vaststellen.
14.2    Polanski is gerechtigd om het Inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de Inle-ner in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als bedoeld in artikel 21 onvolle-dig of onjuist zijn vastgesteld.
14.3    Als de Inlener voornemens is de Werknemer een auto ter beschikking te stellen, deelt de Inlener dit onverwijld mede aan Polanski. Uitsluitend in overleg met Polanski komt de Inlener met de Werknemer overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Polanski hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fisca-le) gevolgen te vergoeden die Polanski lijdt.

ARTIKEL 15
DE CIVIELE KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR LOON

15.1    Naast Polanski is de Inlener hoofdelijk aansprakelijk jegens de Werknemer voor de voldoening van het aan de Werknemer verschuldigde loon, tenzij de Inlener zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
15.2    De Inlener dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Polanski tijdig, juist en volledig te informeren inzake de arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 21 van de al-gemene voorwaarden.
15.3    Polanski is jegens de Inlener gehouden om de Werknemer te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

ARTIKEL 16
AANGAAN RECHTSTREEKS DIENSTVERBAND DOOR INLENER MET DE ARBEIDSKRACHT

16.1    Als de Inlener met een hem door Polanski ter beschikking gestelde of te stellen Werknemer een Recht-streeks Dienstverband wil aangaan, stelt hij Polanski daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Inlener te bespreken. Wanneer de Inlener een Recht-streeks Dienstverband aangaat met een Werknemer, eindigt de betreffende Inleenovereenkomst met Polanski van rechtswege per dag van indienstneming en is de Inlener de vergoeding als bedoeld in ar-tikel 16.2 verschuldigd.
16.2    Indien de Inlener een Rechtstreeks Dienstverband aangaat met een Werknemer tijdens- of binnen twaalf (12) maanden na het eindigen van de Inleenovereenkomst terwijl de Werknemer nog geen 2.000 uur ter beschikking is gesteld, is de Inlener een vergoeding verschuldigd aan Polanski gelijk aan: 30% van het Inlenerstarief per uur vermenigvuldigd met het verschil tussen 2.000 uur en het reeds daadwerke-lijk ter beschikking gestelde aantal uren, te vermeerderen met btw. 
16.3    De Inlener gaat niet een Rechtstreeks Dienstverband aan met de Werknemer, als de Werknemer de Uitzendovereenkomst met Polanski niet rechtsgeldig heeft beëindigd en/of zonder medewerking van Polanski. Het is de Inlener verboden om Werknemers ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met een derde aan te gaan of de arbeidsverhouding met Polanski te beëindigen, met de bedoeling de Werknemers middels deze andere onderneming in te lenen
16.4    Wanneer de Inlener een verplichting uit dit artikel 16 overtreedt, bijvoorbeeld door gedurende- of binnen 12 maanden na afloop van de Inleenovereenkomst (en terwijl de Werknemer nog geen 2.000 uur ter beschikking is gesteld) een Rechtstreeks Dienstverband met de Werknemer aan te gaan zonder Po-lanski te informeren en afspraken te maken over (betaling van) de vergoeding, is de Inlener de in artikel 16.2 bedoelde vergoeding direct verschuldigd. Daarnaast is Inlener voorts nog (aanvullend) een boete verschuldigd van € 10.000,= (zegge: tienduizend euro), zulks onverminderd overige rechten van de On-dernemer waaronder tot het daarnaast vorderen van schadevergoeding. 
16.5     Indien een (potentiële) Inlener via Polanski in contact is gekomen met een Kandidaat (bijvoorbeeld doordat de gegevens van die Kandidaat zijn verstrekt met het oog om eventueel deze Kandidaat ter beschikking te stellen aan Inlener op grond van een Inleenovereenkomst), dient de Opdrachtgever Po-lanski binnen zeven (7) dagen te informeren indien zij binnen twaalf (12) maanden na het eerste contact voornemens is om een Rechtstreeks Dienstverband met de betreffende Kandidaat aan te gaan, in welk geval zij een vergoeding gelijk aan die als bedoeld in artikel 16.2 is verschuldigd aan Polanski. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan vorenbedoelde verplichtingen, is artikel 16.4 van overeenkomstige toepassing en is de Opdrachtgever aldus naast de vergoeding van artikel 16.2 aanvullend ook een boe-te verschuldigd. 

ARTIKEL 17
ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS DE ONDERNEMING

17.1    De Inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Werknemer. De Inlener verstrekt de Werknemer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Inlener de Werknemer persoonlijke beschermings-middelen voor zover noodzakelijk en overige vereiste functie gerelateerde hulpmiddelen zoals wordt verstrekt aan het eigen personeel van de Inlener. Indien de benodigdheden door Polanski worden ver-zorgd, is Polanski gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de Inlener in rekening te brengen.
17.2    Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Inlener aan de Werknemer en aan Polanski de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Werknemer, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Werknemer dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
17.3    De Inlener is tegenover de Werknemer en onderneming aansprakelijk voor en dientengevolge ge-houden tot vergoeding van de schade die de Werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Werknemer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
17.4    Als de Werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Polanski gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde per-sonen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Werknemer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Tevens dient de Inlener de kosten verband houdende met de te betalen uitkering ex artikel 7:674 BW aan Polanski te vergoeden.
17.5    De Inlener vrijwaart Polanski volledig tegen aanspraken, jegens Polanski ingesteld wegens het niet nakomen door de Inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan Polanski vergoeden. De Inlener verleent Polanski de be-voegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cede-ren.
17.6    De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. Inlener zal op eerste verzoek een kopie van het polisblad en bevestiging van de dekking verstrekken aan Polanski.

ARTIKEL 18
IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS

18.1    De Inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Werknemer diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De Inlener richt zijn administratie zodanig in dat de iden-titeit van de Werknemer kan worden aangetoond.
18.2    Polanski en de Inlener behandelen alle persoonsgegevens van Werknemers die hun in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de be-palingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacy-wetgeving.
18.3    Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante privacywetgeving inzake onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken onderneming en Inlener nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.
18.4    De Inlener is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan Polanski verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de Inlener op grond van de AVG gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen.
18.5    De Inlener vrijwaart Polanski tegen alle aanspraken van Kandidaten, Werknemers, medewerkers, werknemers van de Inlener of overige derden jegens Polanski, in verband met een overtreding door de Inlener van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door Polanski zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 2A
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: UITZENDEN

ARTIKEL 19
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen van de hoofdstukken 1, 2 en 2A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de terbeschikkingstelling van Werknemers met een Uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, als benoemd in artikel 12.

ARTIKEL 20
SELECTIE VAN ARBEIDSKRACHTEN

20.1    De Werknemer wordt door Polanski geselecteerd enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Inlener aangedragen functievereisten.
20.2    Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de Inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Polanski niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidspartici-patie te bevorderen.
20.3    Polanski kan de Werknemer aan meerdere Inleners ter beschikking stellen. 
20.4    Gedurende de looptijd van de Inleenovereenkomst is Polanski gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Werknemer, bijvoorbeeld indien de Werknemer niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het Inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

ARTIKEL 21
HET INLENERSTARIEF BIJ UITZENDEN

21.1    De Inlener is voor de terbeschikkingstelling van de Werknemer het Inlenerstarief aan Polanski verschul-digd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt.
21.2    Het Inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de Werknemer verschuldigde loon volgens de NBBU-cao voor uitzendkrachten. Het loon en de vergoedingen van de Werknemer worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan de beloning van de vergelijkbare werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Inlener (de zogenoemde Inlenersbeloning).
21.3    De Inlenersbeloning bestaat uit:
a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
c.    alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstan-digheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk);
d. initiële loonsverhoging (vanaf hetzelfde tijdstip als bij de Inlener);
e. onbelaste kostenvergoedingen;
f.    periodieken;
g. vergoeding van reisuren en/ of reistijd verbonden aan het werk;
h. eenmalige uitkeringen;
i.     thuiswerkvergoedingen.
21.4    Indien de Werknemer niet-indeelbaar is in het functiegebouw bij de Inlener wordt de beloning van de Werknemer vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Polanski worden gevoerd met de Werknemer en Inlener. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau.
21.5    Tariefwijzigingen ten gevolge van een wijziging van de Inlenersbeloning, cao-verplichtingen en wijzi-gingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Inleen-overeenkomst.
21.6    Indien er sprake is van een terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 en partijen geen afspraak hebben gemaakt over de opzegtermijn, dan geldt een opzegtermijn van ten minste tien kalenderdagen, tenzij de Werknemer beschikt over een Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan geldt een opzegtermijn van één maand respectievelijk drie maanden.

HOOFDSTUK 3
VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

ARTIKEL 22
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN

De artikelen uit hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de Arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen de Arbeidsbemiddelaar en de Opdrachtgever, behoudens voor zover de artikelen evident slechts van toepassing kunnen zijn op een Inleenovereenkomst. In ieder geval zijn specifiek de artikelen 1, 2, 3, 4.6, 5 t/m 11 en artikel 18 van toepassing op de Arbeidsbemiddelingsovereenkomst, waarbij in voorkomend geval in plaats van “de Inlener” moet worden gelezen “de Opdrachtgever”.

ARTIKEL 23
VERGOEDING EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST

23.1    Bij het succesvol afronden van een traject – waaronder wordt verstaan: het door de Opdrachtgever of gelieerde derde aangaan van een Rechtstreeks Dienstverband met een aangedragen Kandidaat – is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Polanski. De grondslag voor de vergoeding is het bruto jaarsalaris bij volledig dienstverband (40 uur per week). Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan 12 maanden salaris plus vakantiegeld en een eventuele vaste 13e maand, bonussen en onkostenvergoe-ding. In het geval van deeltijdfuncties geldt dezelfde berekening als bij een volledig dienstverband. Voor een bruto jaarsalaris tot € 57.693,- geldt een minimum vergoeding. De door de Opdrachtgever aan Po-lanski verschuldigde vergoeding bedraagt,
    - bij een bruto jaarsalaris tot € 57.693,-: een bedrag ad € 15.000,- excl. btw; en
    - bij een bruto jaarsalaris van € 57.693,- en hoger: een honorarium van 26% van het bruto jaarsalaris (excl. btw). 
23.2    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in artikel 23.1 artikel bedoelde vergoeding slechts dan verschuldigd door de Opdrachtgever indien de Arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een Rechtstreeks Dienstverband met een Kandidaat (‘no cure, no pay’). De vergoeding wordt direct opeisbaar op het moment dat een Rechtstreeks Dienstverband wordt aangegaan met een aangedragen Kandidaat door de Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde derde.
23.3    Polanski heeft een inspanningsverplichting en kan noch zal enige garantie geven over het kunnen vinden van een geschikte kandidaat. Polanski heeft voorts geen verplichting tot het verrichten van be-paalde- of minimum aantal werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdracht-gever erkent en verklaart dat ook wanneer zij enkel met een Kandidaat in contact is gebracht door Po-lanski, hij de vergoeding als bedoeld in artikel 23.1 verschuldigd is wanneer een Rechtstreeks Dienstver-band wordt aangegaan, ongeacht welke werkzaamheden Polanski tot dat moment heeft uitgevoerd. 
23.4    Eventueel kunnen afwijkende, specifieke voorwaarden op basis waarvan de Arbeidsbemiddelaar de Arbeidsbemiddeling uitvoert, separaat worden opgenomen in een schriftelijke, door beide partijen ondertekende Arbeidsbemiddelingsovereenkomst. Bij gebreke van een dergelijk document kan de Op-drachtgever geen beroep doen op afwijkingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden ten na-dele van Polanski.

ARTIKEL 24 
AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE KANDIDAAT

24.1    Als de Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde gedurende de looptijd van de opdracht tot Arbeidsbemiddeling of binnen twaalf (12) maanden na i) beëindiging daarvan of ii) het in contact brengen met een specifieke Kandidaat, zelf (alsnog) een Rechtstreeks Dienstverband met een Kandidaat aangaat, is de Opdrachtgever verplicht Polanski hier binnen zeven (7) dagen van op de hoogte te stellen en is hij terstond aan de Arbeidsbemiddelaar de vergoeding als bedoeld in artikel 23.1 verschuldigd. 
Indien de Opdrachtgever niet aan vorenbedoelde verplichtingen voldoet, is hij daarnaast nog (aanvullend) een boete verschuldigd van € 10.000,= (zegge: tienduizend euro), zulks onverminderd overige rechten van Polanski waaronder tot het daarnaast vorderen van schadevergoeding. 
 

 

Polanski & Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.