Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Werving en Selectie


Afspraken en voorwaarden dienstverlening Polanski & Partners:


1) Wanneer Polanski & Partners een Werving & Selectie traject voor een kandidaat succesvol afrondt wordt de opdrachtgever een tarief (fee) in rekening gebracht. Onder succesvol afronden wordt verstaan de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen de opdrachtgever en de door Polanski & Partners bemiddelde kandidaat. De grondslag voor de Fee is het bruto jaarsalaris bij volledig dienstverband (40 uur per week). Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan 12 maanden salaris plus vakantiegeld en een eventuele vaste 13e maand, bonussen en onkostenvergoeding. In het geval van deeltijdfuncties geldt dezelfde berekening als bij een volledig dienstverband. Voor een bruto jaarsalaris tot € 36.000 geldt een minimum fee.
2) De bemiddeling geschiedt op basis van no-cure-no-pay
3) De hoogte van de fee treft u onderaan het document van de voorgestelde kandidaat
4) De bemiddeling fee is verschuldigd en direct opeisbaar zodra tussen de opdrachtgever en een voorgedragen kandidaat een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen dat de kandidaat mag starten.
5) Garantie: Indien binnen 1 maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst met de kandidaat wordt beëindigd, zal Polanski & Partners zich inspannen om gedurende drie maanden een nieuwe kandidaat te werven. Als Polanski & Partners hier niet in slaagt zal 50% van de totaal te betalen fee worden gecrediteerd.
6) De garantieregeling treedt in werking indien:
• de opdrachtgever binnen 7 dagen na opzegging Polanski & Partners hiervan schriftelijk op de hoogte stelt,en
• de opdrachtgever de gefactureerde fee binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft voldaan, en
• de opzegging niet het gevolg is van verandering in de functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende of faillissement van Opdrachtgever, en
• in geval van beëindiging door Opdrachtgever, de reden hiervoor objectief en onbetwist toewijsbaar is aan het functioneren van de kandidaat, en
• de opdrachtgever de vacature niet intrekt of zelf vervult op welke wijze dan ook

7) De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
8) De aansprakelijkheid van Polanski & Partners jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, is behoudens opzet of grove schuld uitgesloten.
9) Op de bemiddeling is Nederlands recht van toepassing
10) Alle gegevens verkregen uit de samenwerking met Polanski & Partners alsmede gegevens van kandidaten, welke enkel met hun toestemming zijn verstrekt, dienen als strikt vertrouwelijk en discreet behandeld te worden.
11) Alle gegevens van kandidaten die door Polanski & Partners zijn aangeboden blijven eigendom van Polanski & Partners voor de duur van 1 jaar. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Polanski & Partners voorgestelde kandidaten rechtstreeks te benaderen.
12) Mocht, na het afwijzen van een door Polanski & Partners voorgestelde kandidaat, de Opdrachtgever beslissen binnen een periode van 1 jaar een dienstverband aan te gaan met deze kandidaat op welke functie dan ook, is Polanski & Partners gerechtigd de volledige werving en selectie vergoeding in rekening te brengen
13) Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
14) In deze algemene voorwaarden wordt onder Polanski & Partners verstaan de besloten vennootschap Polanski & Partners B.V. in Amersfoort, geregistreerd onder KvK 30241540.

Met vriendelijke groet,


Polanski & Partners BV


Spontaan solliciteren

Polanski & Partners helpt je graag het uiterste uit je carrière te halen. Door je online te registreren kunnen we een eerste inschatting maken of we jobopportuniteiten voor je zien in ons uitgebreide netwerk van relaties. Daarnaast geven we graag doorlopend eerlijke, professionele feedback om jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Inschrijven